A+ A A-

Statut

У складу са одредбама члана 10.  и 11.  Закона о удружењима ( службени гласник РС 51/09) на оснивачкој скупштини одржаној дана 18. 03.2017 године у Кикинди усвојен је

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА  „СВЕ ЗА МЛАДЕ“

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење   „Све за младе“ ( у даљем тексту Удружење ) је невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапрађења положаја младих и рада са младима.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви удружења су: образовање младих , запошљавање младих , здрављe благостањe популационa едукацијa младих  , социјалне  укључености младих , културе и информисања младих активизма и активног учествовања младих,волонтеризма и мобилности младих, безбедности младих и заштите животне средине.

Члан 3.

Ради остваривања циљева a нарочито:

 1. обука младих из прве помоћи у бесплатним камповима( потпуно запостављено млади се обично успаниче када су такве ситуације у питању)
 2. отварање кампова у сарадњи са B.C. упознавање младих са војном обуком ( недостатком војног рока доста несрећа се дешава са оружјем због неупућености истог а већина младих може доћи у контакт са истим)
 3. упознавање младих са мање атрактивним спортовима и промоција истог
 4. оснивање бесплатних школица у оквиру школица за разне спортове и секције (обично се такве школице наплаћују и нису сва деца умогућности да иду па се губе талентовани )
 5. активирање националних мањина и старање о њима ( на жалост много рома не похађа школу и можемо их вратитити у школе подизањем њихове свести и важности о школовању кроз волонтаризам и рад са њима )
 6. акција старији „сека и бата“ активирање младих за волонтерски рад у домовима за незбринуту децу дружење са децом кроз играње и учење . после упознавања у договору са васпитачима вођење деце на разне  приредбе представе и биоскоп итд. Ствара се матерински и очински инстикт пажљивост  и та  деца добијају преко потребну љубав и пажњу која им је потребна недостатком родитеља и старатеља .
 7. израда програма путем којих ће се млади кроз забаву образовати
 8. запошљавање младих програмера и стицање искуства у најтраженијој професији . за одржавање и надоградњу програма узимали би се млади програмери, такође и за израду нових смс албума за заинтресоване клијенте пошто је ствар јединствена на свету.
 9. израда волонтерске картице коју добија свако ко се придружи удружењу за младе „све за младе“ и старање базе волонтера.

 

Члан 4.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Назив удружења је Удружење за младе „Све за младе“

Скраћени назив је: “СЗМ”

Удружење има седиште у Кикикнди, Улица Генерала Драпшина 42

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Члан 5.

УСЛОВИ И НАЧИН ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

 

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору удружења

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 године пријаву подноси законски заступник

 

 

Члан 6.

Одлуку у пријему чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносица пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступнка.

Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана непоштовања одредаба овог статута  или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси скупштина на образложени предлог управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлике о престанку његовог чланства у удружењу.

Члан 7.

Права и обавезе и одговорности чланства

 

Члан удружења има право да равноправно са члановима учествује у остваривању циљева удружења

Непосрдено учествује у одлучивану на скупштини као и преко органа удружења

Бира и буде биран у органе удружења буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења .

 

Члан је дужан да:

Активно доприноси остваривању циљева удружења

Учествује у складу да интресовањем и активностима удружења

Плаћа чланарину

Обавља друге послове које му повери Управни одбор

Члан 8.

Унутрашња органзација

Органи удружења су Скупштина удружења, заступник удружења ,управни и надзорни одбор

Скупштну удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једанпут годишње . Вандредна седница може се заказати на образложени предлог управног одбора као и на иницијативу једне трећине чланова скупштине : Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се не морају навести сва питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник управног одбора писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда . Седницом председавалице које  буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

 

Члан 9.

Скупштина

 1. Доноси план и програм рада
 2. Усваја статут као и измене и допуне Статута
 3. Усваја и друге опште акте удружења
 4. Бира и разрешава чланове управног одбора
 5. Разматра и усваја извештај управног одбора
 6. Разматра и усваја финансијски план и извештај
 7. Одлучује о статусним питањима и престанку рада удружења
 8. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
 9. Скупштина равноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
 10. Скупштина одлучује већином присутних чланова
 11. За одлуку о изменама и допунама статута статусним променамаи престанку рада удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган удружења који се стара о спровођењу циљева удружења који су предвиђени овим статутом

Управни одбор има три члана које бира и разрешава скупштина. Мандат чланова траје две  године и могу се поново бирати на исту функцију

 

Управни одбор из редова својих чланова бира председника и заменика.

Члан 11.

Председник управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налагодавца.

Заменик председника јеовлашћен да у одсуству председника управног одбора и заступа и потписује сва финансијска и новчана документа у име удружења.

 

 

Члан 12.

 

 

 1. Управни одбор
 2. руководи радом удружења између две седнице скупштине и доноси одлуке ради остваривања цијева Удружења.
 3. Организује редовно обављање делатности удружења
 4. Поверава посебне послове поједним члановима
 5. Доноси финансијске извештаје
 6. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне статута сопственом иницијативом или на предлог пет чланова удружења и припрема предлог измена и допуна који подноси скупштини на усвајање.
 7. Одлучује о покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 овог члана.
 8. Закона о удружењима а по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак.
 9. Одлучује о другим питањима акоја нису законом овлашћени други органи удружења а која нису одређена овим статутом и законом
 10. Управни одбор је пуноважно одлучивао ако је присутна најмање једна половина чланова
 11. А одлуке доноси већином гласова.

 

Члан 13

 1. Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима без одлагања обавештава управни одбор.
 2. Надзорни одбор има три члана које бира скупштина . Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити понови бирани
 3. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници скупштине

 

 

Члан 14

Јавност рада

 

 1. Рад удружења је јаван .
 2. Управни одбор се стара о редовном извештавању чланства и јавности о раду и активностима удружења непосрдено или путем публикација односно путем саопштења за јавност или надруги примерен начин.
 3. Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

 

Члан 15.

 1. Ради остваривања циљева Удружења успоставља се сарадња  са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
 2. Удружење може приступити међународним удружењима за зажтиту животне средине.

 

 

Члан 16.

Начин стицања средстава за остваривање циљеваи располагање средствима

 

 1. Удружење прибавља средства од чланарине добровољних прилога донација и поклона финансијских субвенција и на други дозвољен начин .
 2. Удружење може прибавити средства од котизације за семинаре.

 

 

 

Члан 17.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност

9499  Делатност осталих организација на бази учлањења

 1. Удружење може почети са непосредним Радом даном објављивања непосрдене делатности тек након уписа у регистар привредних субјеката.
 2. Добит остварена на начин из става 1 ове делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења укључујући трошкове за  редовни рад и сопствено финансирање.

Члан 18.

Престанак рада удружења

 1. Удружење престаје са радом одлуком скупштине када престану услови за рад и услови за остваривање циљева удружења као и у другим случајевима предвиђеним овим законом
 2. Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења .
 3. У случају престанка рада имовина ће се пренети на домаће недобитно удружење правно лице које је основано ради остваривања добити или сличних циљева односно скупштина ће донети одлуку о престанку  ком се имовина преноси у складу са законом .

 

Члан 19

Изглед и садржина печата

 1. Удружење има печат округлог облика на којој је у горњој половини исписано Удружење „Све за младе „ Кикинда  и у средини лого у доњем реду удружење  за младе

 

Члан 20

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе закона о удружењима.

Члан 21 .

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на основачкој скупштини удружења

 

                                                                                                   Председавајући оснивачке скупштине

                                                                                                                                    Удружења

                                                                                                                                 .............................................                                                                         

 

 

 

 

 

Kartica “SeZaM”

 • Novo !!!
 • Počela je sa radom volonterska kartica SeZaM
 • Prijavite se i ostvarite popuste kod prijatelja kartice
 • www.szm.rs

 

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

DreamWeb

Delfi knjižare

Delhaize

Vulkan knjižare

Cineplexx

Djak sport

Eventim

Planeta sport

Sport Vision

Moj nalog